TítolSemantic blocking for Record Linkage
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2007
AuthorsNin J, Muntés-Mulero V, Martínez-Bazán N, Larriba-Pey JLl.
Conference NameProc. del desé Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial
EditorIOS Press
Paginació141-149