Thiago Thiago Freitas Dos Santos Freitas Dos Santos

PhD Student PhD Student

Department:

Multiagent Systems Multiagent Systems

Position:

PhD Student PhD Student

 

 

Research areas:

   Impact areas:

     SDGs:

       Website:

       E-mail:

       thiago@iiia.csic.es thiago@iiia.csic.es

       Extension:

       No publications yet
       IP