Thiago
Thiago
 
Freitas Dos Santos
Freitas Dos Santos

PhD Student
PhD Student


Department:

Multiagent Systems
Multiagent Systems

Position:

PhD Student
PhD Student


 


Research areas:

   Impact areas:

     SDGs:

       Phone Extension:

       E-mail:

       thiago@iiia.csic.es
       thiago@iiia.csic.es

       Website:

       No publications uploaded yet
        Principal Invesitgator (PI)
        Coordinated by IIIA